tree read

Our Latest Publication

 

"Balanced Electric Field Dependent Mobilities: A Key to Access High Fill Factors in Organic Bulk Heterojunction Solar Cells"

Hang Yin, Pengqing Bi, Sin Hang Cheung, Wai Leong Cheng, Ka Lok Chiu, Carr Hoi Yi Ho, Ho Wa Li, Sai Wing Tsang, Xiaotao Hao, and Shu Kong So,  

Sol. RRL 2018, 1700239

Abstract »

Screen Shot 2018-03-01 at 1.24.13 pm

 

"Balanced Electric Field Dependent Mobilities: A Key to Access High Fill Factors in Organic Bulk Heterojunction Solar Cells"

Hang Yin, Pengqing Bi, Sin Hang Cheung, Wai Leong Cheng, Ka Lok Chiu, Carr Hoi Yi Ho, Ho Wa Li, Sai Wing Tsang, Xiaotao Hao, and Shu Kong So,  

Sol. RRL 2018, 1700239

 Screen Shot 2018-03-01 at 1.24.13 pm